top of page

Levertijden & Retouren

Levering & levertijden

Levertijd

Producten worden bij bestellen voor 15:00 uur dezelfde dag nog verstuurd. Producten die moeten worden gepersonaliseerd (fotoframes) hebben een levertijd tussen de 2 en 3 werkdagen. Sneller nodig? Bel of mail ons!
 

Uitvoering
De Fotomeiden zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

 

Wanneer de Fotomeiden door overmacht niet kan leveren conform de overeenkomst zullen de Fotomeiden dit de Koper zo snel als mogelijk berichten, zonder tot betaling van enige schadevergoeding gehouden te zijn.

 

De Fotomeiden kan in geval van overmacht, na overleg met de Koper, de overeenkomst ontbinden dan wel de levering opschorten tot aan het tijdstip waarop de overmacht situatie ophoudt te bestaan.

 

Tekortkomingen van de Fotomeiden in de nakoming van de overeenkomst met de Koper kunnen niet aan de Fotomeiden worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

 

Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan De Fotomeiden kenbaar heeft gemaakt. de Fotomeiden is niet aansprakelijk voor enige schade die Koper zou kunnen lijden als gevolg van het niet tijdig leveren door de Fotomeiden.

 

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de Koper bij de Fotomeiden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien het product beschadigd raakt tijdens het transport is de aansprakelijkheid van de Fotomeiden beperkt tot maximaal het bedrag dat door de vervoerder en/ of diens verzekeraar wordt vergoed.

Retouren

Herroepingsrecht bij levering van producten 
Bij aankoop van de producten van de Fotomeiden heeft de Koper, 30 dagen de tijd om de koopovereenkomst, zonder opgaaf van reden, te ontbinden.
 

Wanneer het product beschadigd wordt ontvangen heeft de Koper de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden binnen het gestelde termijn van 14 werkdagen. Deze termijn gaat in nadat de Koper het product heeft ontvangen.

Tijdens de bedenktijd zal de Koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Koper het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De Koper is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt. 
 

Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de Fotomeiden.
 

Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 5 bedoelde melding, zendt de Koper het product terug, of overhandigt hij dit aan de Fotomeiden. De Koper heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 

De Koper zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de Fotomeiden verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 

Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Koper. 
 

De Koper draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product, tenzij de Fotmeiden niet heeft gemeld dat de Koper deze kosten moet dragen of als de Fotomeiden aangeeft de kosten zelf te dragen.
 

Als de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden. 

 

Kosten in geval van herroeping 
Indien de Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening tenzij het product beschadigd is geleverd.

De Fotomeiden vergoedt alle betalingen van de Koper, inclusief eventuele leveringskosten door de Fotomeiden in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Koper hem de herroeping meldt. Tenzij de Fotomeiden aanbiedt het product zelf af te halen, mag zij wachten met terugbetalen tot zij het product heeft ontvangen of tot de Koper aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

De Fotomeiden gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Koper heeft gebruikt, tenzij de Koper instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Koper. 

Als de Koper heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de Fotomeiden de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen. 

Uitsluiting herroepingsrecht 
Indien de Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, wordt dit door de Fotomeiden uitgesloten indien de Fotomeiden dit in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld. 

Het herroepingsrecht geldt nooit voor producten: a) die door de Fotomeiden tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Koper; b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn; c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
 

bottom of page